Obchodní podmínky 2014


   Obchodní podmínky společnosti Cominvest CZ, s.r.o.

   1. Úvodní ustanovení

   Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených podle z.č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku, prostřednictvím e –shopu www.cominvest.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit v dostatečném předstihu před odesláním objednávky. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že jim porozuměl a že s nimi souhlasí.

   Prodávajícím a provozovatelem e-shopu www.cominvest.cz je firma
   Cominvest CZ, s.r.o., se se sídlem Brno, Škroupova 16, PSČ 636 00
   IČ: 26256568, DIČ: CZ26256568
   zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu C, vložce 40571. 

   2. Vymezení některých pojmů

   Kupující, který není spotřebitel, je osoba ( právnická nebo fyzická) , která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti, podnikání , řemesla nebo povolání.

   Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci v rámci své obchodní činnosti, podnikání , řemesla nebo povolání.

   Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva , kdy smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

   3. Uzavření kupní smlouvy

    Řádně vyplněná a prostřednictvím e-shopu odeslaná, popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující je svým návrhem vázán po dobu 30 dní od odeslání objednávky.

    Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky prostřednictvím e- mailu na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajího nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajího prostřednictvím e- mailu či telefonu.

   Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy , bez sankcí, až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajímu oznámit e- mailem na e-mail: stroje@cominvest.cz

   V případě, že kupující, který není spotřebitelem, chce zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž zboží bylo speciálně pro něj po dohodě objednáno, je sjednána smluvní pokuta ve výši 10% z kupní ceny zboží.

   4. Ochrana osobních údajů

   Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou poskytnuty třetím osobám bez souhlasu kupujícího a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

   5. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1) občanského zákoníku

   Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o :

   a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

   b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední doávky zboží, nebo

   c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidlelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

   Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel zaslat prodávajícímu na adresu Cominvest CZ, s.r.o., Brno, Škroupova 16, PSČ 636 00 nebo e mailem na e-mail: stroje@cominvest.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením zboží .Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu , nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá a nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud bude vráceno zboží neúplné, poškozené či opotřebované, může prodávající uplatnit náhradu škody.

   6. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem

   Kupující, který není spotřebitelem , nemůže od kupní smlouvy odstoupit podle § 1829 odst. 1) občanského zákoníku.

   7. Práva z vadného plnění

   Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se projeví až později a dále vady později vzniklé, které prodávající způsobil porušením své povinnosti.

   Podstatné je takové porušení smlouvy, u kterého strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo vědět musela, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala, v ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy.

   Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

   1) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

   2) na odstranění vady opravou věci

   3) na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

   4) odstoupení od smlouvy

   Kupující sdělí, jaké právo zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neodstraní-li prodávající vadu v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vadu neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

   Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady a nebo na přiměřenou slevu. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas, nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

   Neoznámí-li kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

   Práva z vady se uplatňují u kupujícího na adrese Cominvest CZ, s.r.o., Brno, Škroupova 16, PSČ 636 00 nebo e mail…..

   8. Záruka za jakost

   Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, není-li sjednáno jinak. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno, popř. neposkytuje-li záruku za jakost výrobce.

   9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

   Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitel, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

   a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

   b) věc slouží k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

   c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

   Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti (a - e) , může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součástí věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

   Práva z odpovědnosti za vady může kupující uplatnit na adrese prodávajícího Cominvest CZ, s.r.o., Brno, Škroupova 16, PSČ 636 00 nebo e mail: stroje@cominvest.cz. V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu , kterou si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci prodávající.

   Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 1.1.2014